fbpx

จองออนไลน์ 24 ชั่วโมง (ไม่หลับไม่นอน)

ล่องเรืออยุธยา


ล่องเรืออยุธยา เป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ 2 ชั้น ชั้นบนเป็น Open Air แบบมีหลังคา สามารถนั่งชมวิว ถ่ายภาพ ได้ ส่วนชั้นล่างเป็นห้องแอร์ มีครัว และห้องน้ำแยกชาย-หญิงบนเรือ เรือนิ่ง ไม่โครงแครง 

ขึ้นลงเรือที่ จ.อยุธยา โดยเรือจะพาทุกท่านล่อผ่าน วัด และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ

1. วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ริมแม่น้า เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือ บนท้องท่ีตาบลบ้านป้อม อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เป็นวัดที่ พระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2173 ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา

2. วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์ ต้ังอยู่ในท้องท่ี ตาบลสาเภาล่ม อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมแม่น้าเจ้าพระยาตรงข้ามกับพระนครด้านใต้ สร้างขึ้นบริเวณที่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองอพยพจากเมืองอู่ทองมาต้ังอยู่ก่อนที่สร้างกรุงศรีอยุธยาท่ีตรงนี้เรียกว่า “เวียงเหล็ก” หรือ “เวียงเล็ก”

3. วัดพนัญเชิง

เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี และได้รับการรักษาบูรณะอย่างดีมาจนถึงในปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงเป็นท่ีประดิษฐานของ พระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต หรือซาปอกง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาที่ได้รับความเคารพบูชา ท้ังในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน

4.พระตำหนักสิริยาลัย

พระตาหนักสิริยาลัย เป็นพระตาหนักที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งซ้ายในเกาะเมือง พระนครศรีอยุธยา ในท้องท่ีตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพ้ืนท่ีกว่า 17 ไร่ พระตาหนักหลังน้ีเป็นพระตาหนักแบบไม้ยูคาลิปตัส

5. ป้อมเพชร 

เป็นป้อมที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองอยุธยา เป็นป้อมสาคัญที่สุดใน บรรดา 29 ป้อม ที่ในปัจจุบันหลงเหลืออยู่ 2 ป้อม ทาหน้าที่ป้องกันข้าศึก ที่มาทางน้าตรงมุมพระนคร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2123 หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เป็นต้น

ภาพบรรยากาศบนเรือ VELA อยุธยา

ภาพบรรยากาศล่องเรือตอนกลางวัน

ภาพบรรยากาศล่องเรือตอนกลางคืน

บุฟเฟ่ต์ไทยนานาชาติ + ซีฟู้ดกุ้งเผาเติมได้ไม่อั้น

เส้นทางล่องเรืออยุธยา

เส้นทางล่องเรือเวล่า อยุธยา

สถานที่ที่เรือล่องผ่าน

 • วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
 • วัดไผ่โสมนรินทร์
 • วัดธรรมนิยม
 • วัดพิชัยสงคราม
 • วัดพนัญเชิง
 • วัดนางกุย
 • วัดขุนพรม
 • วัดพุทไธศวรรย์
 • วัดชัยวัฒนาราม

เส้นทางมาท่าเรืออยุธยา

แผนที่ท่าเรือเวล่า อยุธยา

*เมนูอาหาร และ เส้นทางล่องเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าล่องเรือ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • เครื่องดื่มตามรายการ
 • การแสดงต่าง ๆ บนเรือ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่สั่งเพิ่มบนเรือ