fbpx

จองออนไลน์ 24 ชั่วโมง (ไม่หลับไม่นอน)

Blog Post

VELA อยุธยา ปีใหม่ ดินเนอร์

ล่องเรือ VELA อยุธยา
ท่าเรือ (Port)
: ร้านอาหาร VELA อยุธยา
อาหาร
: บุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ
เครื่องดื่ม
: น้ำเปล่า น้ำอัดลมตลอดการล่องเรือ
การแสดง
: ร้องเพลงสด
ลักษณะเรือ
: เรือ 2 ชั้น มีหลังคาคลุม
รอบดินเนอร์
ลงทะเบียน (Register)
: 17.00 – 17.50 น.
เรือเทียบรับ (Departure)
: 18.00 น.
เรือเทียบส่ง (Arrive)
: 22.00 น.

ล่องเรืออยุธยา เป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ 2 ชั้น ชั้นบนเป็น Open Air แบบมีหลังคา สามารถนั่งชมวิว ถ่ายภาพ ได้ ส่วนชั้นล่างเป็นห้องแอร์ มีครัว และห้องน้ำแยกชาย-หญิงบนเรือ เรือนิ่ง ไม่โครงแครง 

ขึ้นลงเรือที่ จ.อยุธยา โดยเรือจะพาทุกท่านล่อผ่าน วัด และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ

1. วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ริมแม่น้า เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือ บนท้องท่ีตาบลบ้านป้อม อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เป็นวัดที่ พระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2173 ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา

2. วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์ ต้ังอยู่ในท้องท่ี ตาบลสาเภาล่ม อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมแม่น้าเจ้าพระยาตรงข้ามกับพระนครด้านใต้ สร้างขึ้นบริเวณที่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองอพยพจากเมืองอู่ทองมาต้ังอยู่ก่อนที่สร้างกรุงศรีอยุธยาท่ีตรงนี้เรียกว่า “เวียงเหล็ก” หรือ “เวียงเล็ก”

3. วัดพนัญเชิง

เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี และได้รับการรักษาบูรณะอย่างดีมาจนถึงในปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงเป็นท่ีประดิษฐานของ พระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต หรือซาปอกง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาที่ได้รับความเคารพบูชา ท้ังในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน

4.พระตำหนักสิริยาลัย

พระตาหนักสิริยาลัย เป็นพระตาหนักที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งซ้ายในเกาะเมือง พระนครศรีอยุธยา ในท้องท่ีตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพ้ืนท่ีกว่า 17 ไร่ พระตาหนักหลังน้ีเป็นพระตาหนักแบบไม้ยูคาลิปตัส

5. ป้อมเพชร 

เป็นป้อมที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองอยุธยา เป็นป้อมสาคัญที่สุดใน บรรดา 29 ป้อม ที่ในปัจจุบันหลงเหลืออยู่ 2 ป้อม ทาหน้าที่ป้องกันข้าศึก ที่มาทางน้าตรงมุมพระนคร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2123 หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เป็นต้น

เมนูอาหาร เรือ VELA อยุธยา

APPETIZER
MAINDISHES
DESSERT
โคคัทต่างๆ
กุ้งผัดผงกะหรี่
ขนมหวานต่างๆ
น้ำสลัด ต่างๆ
แกงเขียวหวานไก่
ผลไม้ตามฤดูกาล
ซูชิ หน้าต่างๆ
ไก่บาร์บีคิว
SOUP
ผักสลัด
ปลาราดซอสมะขาม
ต้มยำทะเล
ขนมปัง
สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ
ส้มตำไทย
ผัดผักรวม
ลาบไก่
มันฝรั่งทอด
ยำตะไคร้กุ้งสด
ผัดไทยกุ้ง
ข้าวผัดปู
ข้าวสวย

ภาพบรรยากาศภายในเรือ

เส้นทางล่องเรือ

เส้นทางล่องเรือเวล่า อยุธยา

สถานที่ที่เรือล่องผ่าน

 • วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
 • วัดไผ่โสมนรินทร์
 • วัดธรรมนิยม
 • วัดพิชัยสงคราม
 • วัดพนัญเชิง
 • วัดนางกุย
 • วัดขุนพรม
 • วัดพุทไธศวรรย์
 • วัดชัยวัฒนาราม

*เมนูอาหาร และ เส้นทางล่องเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าล่องเรือ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • เครื่องดื่มตามรายการ
 • การแสดงต่าง ๆ บนเรือ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่สั่งเพิ่มบนเรือ