จองออนไลน์ 24 ชั่วโมง (ไม่หลับไม่นอน)

สถานที่ที่เรือล่องผ่าน

*เมนูอาหาร และ เส้นทางล่องเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่าล่องเรือ
  • ค่าอาหารตามรายการ
  • เครื่องดื่มตามรายการ
  • การแสดงต่าง ๆ บนเรือ

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่สั่งเพิ่มบนเรือ